Algemene Voorwaarden

De opmeting is gratis en vrijblijvend. Offertes vóór opmeting zijn steeds onder voorbehoud van opmeting. Afwijkende maten kunnen aanleiding geven tot meer- of minprijzen.


Het transport naar de werf is inbegrepen in de prijs en is op ons risico
De plaatsing is inbegrepen in de prijs. Zo zijn er geen verrassingen achteraf. Wij gaan steeds uit van een toegankelijke werf.


Meerwerken worden verrekend aan 50 euro per manuur (werk en verplaatsing), excl. btw. Ook werken die niet op voorhand ingeschat kunnen worden gebeuren tegen dit tarief. Voor bijkomende materialen of meerwerken boven de €500 wordt steeds een offerte opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de klant.


De kleur van de profielen kan gekozen worden uit een RAL-kleurenwaaier. Indien de code van de raamfabrikant niet gekend is, kiest de klant de overeenstemmende of meest gelijkende RAL-kleur. Er kan er geen aanspraak gemaakt worden op kleurverschillen met materialen van een andere fabrikant. Kleine kleurverschillen door materiaal eigenschappen, lakprocedé, structuur, etc. zijn onvermijdelijk.
De kleur van het doek kan gekozen worden uit een stalenboek. Ga steeds na of de vermelde code op uw bestelbon overeenstemt met uw definitieve keuze.


De voeding tot bij het product is standaard niet inbegrepen in de prijs.


Oplevering: Een kleinigheid die niet is afgewerkt? Dan behoudt u het recht om 10% van uw factuur te laten openstaan tot alles in orde is gebracht.


Onderhoud: Wij adviseren een regelmatig onderhoud van onze elektro-mechanische producten. U volgt hiervoor best de richtlijnen van de fabrikant.


Garantie: De produktgarantie is volledig volgens de bepalingen van de fabrikant. U vindt deze terug in de brochures. Op werkuren en verplaatsing heeft u 1j. garantie. De garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik en/of pogingen tot herstel door onbevoegden.


Betaling: Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten en/of prestaties dient 40% betaald te worden bij bestelling, 40% bij aanvang van de prestatie en 20 % bij voltooiing. Bij niet-betaling behouden wij het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. Onze facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting in Brugge.
De geleverde goederen blijven in elk geval ons eigendom tot de volledige betaling van alle openstaande vorderingen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interesten. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.


Klachten: Klachten inzake conformiteit of zichtbare gebreken moet ons toekomen binnen de 8 dagen na factuurdatum.
Een protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum


Voor elke betwisting is uitsluitend de rechtbank van Brugge bevoegd.

Top